Investeren en/of (her)financieren in 2017? Hoe behaalt u het beste resultaat?

Veel ondernemers zien weer kansen in deze aantrekkende economie. Als u wilt gaan investeren in de groei van uw onderneming of als uw huidige financiering afloopt, dan zijn er altijd de nodige financieringsvragen. Hoeveel kan ik lenen? Bij wie? Bancair of alternatief? Tegen welke voorwaarden? Of wat kan ik verbeteren aan mijn bestaande financieringsvoorwaarden?

Een goed beeld van uw mogelijkheden in de huidige financieringsmarkt is essentieel om een optimaal resultaat te behalen. Het financieringslandschap is echter dynamisch en verandert steeds sneller. Hoe pakt u dit het beste aan?

Positie bepalen voordat u banken benadert

Voordat u met bank(en) gaat praten over de invulling van een financieringsbehoefte of aanpassing van de kredietvoorwaarden, is ons advies om eerst zelf uw positie te bepalen. Alleen dan houdt u de regie over het financieringsproces en bereikt u het gewenste resultaat; een optimale financieringsstructuur tegen de beste condities.

Maar wat houdt positie bepalen in? Dit heeft o.a. te maken met de volgende vraagstellingen: Waar wil ik komende jaren heen met de onderneming? Wat is mijn strategie, en welke financieringsstructuur sluit hier naadloos op aan? Wat vind ik belangrijk in een financiering? Wat is mijn onderhandelingspositie ten opzichte van de bank(en)? Hoe richt ik mijn bankrelatiemanagement in? Welke producten (financieringen, cash management, valutatransacties, L/C’s, etc.) breng ik bij welke bank onder?

Dit kunnen lastige vragen zijn, zeker gezien het snel veranderende financieringslandschap. Bespreek uw financieringsvraag voor 2017 daarom eens met ons. Als onafhankelijk financieringsspecialist kennen we de bancaire en non-bancaire financieringsmarkt als geen ander. Wij weten waar de markt ligt en wat uw mogelijkheden zijn, mede gezien de vele benchmarks die we in diverse sectoren hebben.

ICC heeft in 2016 voor tientallen ondernemingen en semipublieke organisaties een complete bankrelatiemanagement analyse en een credit rating verzorgd. Een perfect vertrekpunt als u in 2017 of 2018 met uw financiering aan de slag moet. 

Wat heeft u aan bankrelatiemanagement analyse?

 • Het geeft u inzicht of uw huidige financiering marktconform is (hoogte, aflossingen, zekerheden, convenanten, pricing, etc.) en tevens inzicht in het verbeterpotentieel van uw financiering;
 • Het stelt u in staat om op basis van gelijkwaardigheid en transparantie besprekingen te voeren met uw bank(en) en gefundeerd te onderhandelen over uw financieringscondities;
 • Het maakt duidelijk hoe u uw financieringsstructuur beter kunt laten aansluiten bij uw strategie;
 • De analyse geeft inzicht in tegen welke condities en tarieven uw organisatie gefinancierd kan worden.

In een bankrelatiemanagement analyse doorlopen we de volgende stappen:

 1. Bepalen van het kwalitatieve en kwantitatieve risicoprofiel van uw onderneming. In het kwantitatieve risicoprofiel kijken we enerzijds naar de bancaire risk drivers voor uw sector. Anderzijds bepalen we een, door de ECB geaccrediteerde, credit rating (zie toelichting) van uw organisatie;
 2. In kaart brengen en benchmarken van de zichtbare en onzichtbare verdiensten van uw financier(s) op u als relatie. Denkt u hier bij aan financieringsopslagen, bereidstellingsprovisies, bankgarantieprovisies, overige provisies, betalingsverkeer, rente- en valutatransacties, etc.;
 3. Bepalen van het bankrelatierendement (RAROC, zie toelichting) en daarmee de onderhandelingsruimte ten opzichte van uw bank(en);
 4. Beoordelen van uw huidige financieringsstructuur (hoogte, aflossingsstructuren, zekerheden, convenanten, etc.) en bepalen hoe deze zich verhoudt tot de benchmark;
 5. Beschrijven strategische verbetermogelijkheden voor de financieringsstructuur van uw onderneming. Afhankelijk van uw strategie en investeringsplannen kunnen deze liggen op het minimaliseren van de bancaire kosten, het beperken van financieringsrisico’s en het creëren van een maximale flexibiliteit in uw financiering;
 6. In kaart brengen van de gewenste en best passende toekomstige financieringsstructuur voor uw onderneming door middel van een term sheet.

Credit Rating

Een credit rating is een methode om het risicoprofiel / kredietwaardigheid van een onderneming weer te geven. De grote rating agencies als Standard and Poor’s, Moody’s en Fitch richten zich vooral op het beoordelen van kredietwaardigheid van grote corporates, landen, banken, etc. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere rating agencies. Ook de banken hebben eigen credit rating modellen ontwikkeld. 

De uitkomst van een ratingmodel vertaalt zich in een probability of default (PD). Dit is de kans dat een onderneming binnen een jaar in default raakt, oftewel niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De uitkomst wordt vervolgens weergegeven in een ratingklasse. Doordat de ratingmodellen allemaal gebruik maken van de probability of default kunnen credit ratings van verschillende modellen (en dus ook van verschillende banken) met elkaar worden vergeleken. 

ICC hanteert een door de ECB geaccrediteerd rating systeem waarmee een ratingklasse kan worden bepaald. Hiermee krijgt u de beschikking over een onderbouwde rating op basis van de performance en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. ICC biedt daarnaast de mogelijkheid om voor mogelijke scenario’s, zoals (des)investeringen, dividenduitkeringen, etc., de impact op de rating door te rekenen.

RAROC

ICC benchmarkt uw condities met gelijkwaardige partijen en financieringen in de markt. Daarnaast maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model voor het inzichtelijk maken van het rendement van banken.

Om uw huidige financiering te kunnen beoordelen en uw bancaire financieringsmogelijkheden voor de toekomst te bepalen is het essentieel dat u inzicht heeft in het rendement dat uw bank maakt op u als relatie. Het klantrendement (RAROC) wordt bij banken berekend op basis van het risico gewogen rendement op het eigen vermogen. Dit zijn de netto inkomsten van de bank gedeeld door het economisch kapitaal dat de bank moet aanhouden om u te financieren.

De RAROC wordt uitgedrukt in een percentage en in de praktijk wordt bij het verstrekken van financieringen vooraf getoetst of het gewenste RAROC-rendement (de hurdle rate) wordt gehaald. Het RAROC-rendement wat de bank op u verdient, bepaalt uw onderhandelingspositie t.o.v. uw bank.

Door de jaren heen kan het RAROC-rendement echter variëren (andere credit rating, reeds gedane aflossingen, prijsaanpassingen, andere waardering onderliggend onderpand, strengere kapitaaleisen door Basel III, etc.).

Onze ervaring is dat banken niet snel delen wat het RAROC-rendement op klantniveau is. 

Om die reden maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model. Het geeft u inzicht in alle inkomsten voor de bank en het RAROC-rendement dat de bank op u als relatie behaalt. Mede gebaseerd op de hiervoor beschreven ECB geaccrediteerde credit rating. Deze informatie kunt u o.a. gebruiken om de hoogte van de financiering, de structuur, de condities en de tarifering waar mogelijk te optimaliseren.

WAAROM ICC?

 • Onafhankelijke financieringsspecialist;
 • Is 15 jaar toonaangevend in financieringsoplossingen;
 • Beoordeelt 100+ kredietvoorstellen per jaar en kent ook uw benchmark;
 • Past ECB geaccrediteerde Credit Rating en RAROC modellen toe;
 • Eén aanspreekpunt voor uw financiering en renterisico;
 • Beschikt over uitstekende referenties in elke sector;
 • Integrale benadering van uw financiering en uw valuta-, rente- en commodityrisico’s.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op 030-8201221 of [email protected].

Met vriendelijke groet,

Bram Reichwein

Questions? Get in touch with us

Bram Reichwein

Bram Reichwein

Senior Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER