Overslaan en naar de inhoud gaan

Autoriteit Financiële Markten

Vergunning

Bepaalde adviesdiensten van ICC Consultants BV inzake rente- en valutamanagement vallen onder de vergunningplicht van de Wft (Wet op het financieel toezicht) uit hoofde van het verlenen van beleggingsadvies. ICC Consultants BV heeft daarom een vergunning als beleggingsonderneming volgens artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsadvies en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. U kunt ICC Consultants BV opzoeken in het register van de Autoriteit Financiële Markten via www.afm.nl/registers onder haar volledige naam.

Adviesdiensten inzake grondstoffenrisicobeheer worden verricht door een aparte entiteit, te weten International Commodity Consulting ICC BV. Bepaalde activiteiten van International Commodity Consulting ICC BV vallen onder de vergunningplicht van de Wft (Wet op het financieel toezicht) uit hoofde van het verlenen van beleggingsadvies. International Commodity Consulting ICC BV heeft daarom een vergunning als beleggingsonderneming volgens artikel 2:96 Wft voor het verlenen van beleggingsadvies en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. U kunt International Commodity Consulting BV opzoeken in het register van de Autoriteit Financiële Markten via www.afm.nl/registers.

Daar waar hieronder ICC staat, wordt bedoeld ICC Consultants BV en International Commodity Consulting ICC BV.
 

Identificatie- en classificatieplicht

Op basis van de Wet op het financieel toezicht, de Wft, is ICC verplicht om de klanten met betrekking tot financiële dienstverlening in te delen in verschillende klassen. Afhankelijk van deze indeling ontvangt de klant in meer of mindere mate informatie en beleggersbescherming.

Als gevolg van deze wetgeving dienen wij onze klanten in te delen in één van de volgende categorieën:

 • 'niet professionele cliënt';
 • 'professionele cliënt';
 • 'in aanmerking komende tegenpartij'.

Waarbij de ‘niet professionele cliënt’ de meeste zorgplicht van ons ontvangt en wij ook verplicht zijn de meeste informatie over deze klanten vast te leggen. Men moet hierbij denken aan: Informatie over de doelstelling van de dienstverlening, de horizon, de risicobereidheid, het beroep, de opleiding, de financiële situatie, kennis en ervaring met de dienstverlening en de financiële instrumenten.

Tevens is ICC verplicht om alle klanten te identificeren. Dit is de reden dat ICC identificatiedocumenten opvraagt, zoals paspoorten of in geval van rechtspersonen uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook kunnen aanvullende gegevens opgevraagd worden om te voldoen aan Wet op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, de Wwft. Hierbij moet men denken aan aanvullende informatie over rechtspersonen zoals de aandeelhouders van een rechtspersoon of andere begunstigden.
 

Beleid voorkomen belangenconflicten

Uit hoofde van onze dienstverlening zouden er in beginsel belangenconflicten kunnen bestaan of ontstaan tussen ICC en de klant, tussen een medewerker van ICC en de klant als ook tussen klanten onderling.

ICC hanteert hoge standaarden in de identificatie en omgang met mogelijke belangenconflicten. Het onderhavige beleid beschrijft hoe ICC voorkomt dat belangenconflicten ontstaan en wat de procedure is als er ondanks deze maatregelen toch een belangenconflict ontstaat.

Voork​omen belangenconflicten

Mogelijke belangenconflicten worden geïdentificeerd en vastgelegd. Voor elk mogelijk belangenconflict wordt zo mogelijk een maatregel geïdentificeerd. Medewerkers zijn verplicht iedere situatie waarin de kans op een belangenconflict ontstaat intern te melden aan de Compliance Officer.

Hieronder geven wij u inzicht in enkele ondernomen maatregelen welke onderdeel vormen van ons beleid ter voorkoming van belangenconflicten. Het stelt u in staat een beeld te vormen over de integriteit die wij nastreven.
 

Gelijke behandeling

Klanten worden in gelijke situaties gelijk behandeld.
 

Compliance ​beleid

Het compliance beleid kent regels die toezien op de integriteit als geheel waaronder tevens mogelijk belangenconflicten. Specifieke onderwerpen hiervoor zijn:

 • bestrijding van marktmisbruik;
 • regeling privé beleggingstransacties;
 • zorgvuldige omgang met persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens);
 • zorgplicht; Het klantbelang centraal stellen;
 • regels voor aanname van geschenken.
   
Nevenfunct​ies

Het is medewerkers niet toegestaan een nevenfunctie te aanvaarden, waarbij er belangenconflicten kunnen ontstaan met ICC en/of een klant. Voor elke nevenfunctie dient vooraf toestemming van ICC verkregen te worden.
 

Beveiligi​ngsmaatregelen

Wij hebben maatregelen getroffen op het gebied van fysieke beveiliging en ICT beveiliging (logische toegangsbeveiliging). Deze maatregelen zijn getroffen ten einde ongewilde verspreiding van informatie te voorkomen.
 

Regeling privé be​leggingstransacties

Er is een regeling van kracht voor privé beleggingstransacties van alle personeelsleden. Deze regeling ziet er onder andere op toe dat personeelsleden geen gebruik maken van koersgevoelige informatie voor privé beleggingen. Tevens stelt de regeling de verplichting dat de werknemer zich strikt dient te onthouden van enige handeling die de schijn van belangenvermenging, of het gebruik van koersgevoelige informatie, kan opwekken.
 

Compliance beleid en interne controle programma

De naleving van het beleid op het gebied van belangenconflicten is een onderdeel van het compliance beleid en het interne controle programma. Bevindingen zullen worden besproken met de directie.
 

Procedure bij geconsta​teerd belangenconflict

In geval van het signaleren van een onvermijdelijk belangenconflict, wordt de Compliance Officer hiervan op de hoogte gebracht. De Compliance Officer stelt de klant daarvan op de hoogte met voldoende informatie over het belangenconflict binnen de mogelijkheden van de wet, zodat de cliënt met voldoende kennis een beslissing kan nemen over de voorzetting van de dienstverlening.

Het belang van de klant gaat hierbij voor op het belang van ICC.

De Compliance Officer ziet erop toe dat in geval van het belangenconflict primair in het belang van de klant wordt gehandeld en voorkomt dat belangenconflicten het belang van de klant schaadt.
 

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat de dienstverlening van ICC niet (geheel) in overeenstemming is met uw wensen. In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen bij ICC.

Een schriftelijke of via een elektronische communicatie ingediende klacht dient ondertekend te zijn en bevat ten minste:

 • Uw naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U ontvangt hierop een ondertekende ontvangstbevestiging, waarna ICC uw klacht zal beoordelen.

ICC is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die langer dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Ofschoon ICC ernaar streeft uw klacht zo spoedig mogelijk inhoudelijk te behandelen, is het niet uitgesloten dat afhankelijk van onder meer de complexiteit van de klacht, de behandeling enige tijd kan vergen. U ontvangt van ons een schriftelijk antwoord op uw klacht.

U kunt uw klacht zenden naar:

ICC Consultants BV of International Commodity Consulting ICC BV
Lange Viestraat 333
3511 BK Utrecht
 

Beloningsbeleid

Op 1 januari 2014 is het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft en de Regeling beheerst beloningsbeleid in werking getreden. Het Besluit en de Regeling bevatten nadere regels over het beloningsbeleid van financiële ondernemingen waaronder ICC. Uit de nieuwe regelgeving volgt dat financiële ondernemingen een beloningsbeleid moeten voeren dat zoveel mogelijk voorkomt dat de klanten van een instelling onzorgvuldig worden behandeld omdat de beloningsstructuur dit stimuleert. Het beloningsbeleid van ICC is onderdeel van het personeelsbeleid. Dit personeelsbeleid is erop gericht om de ontwikkeling van de medewerkers zoveel als mogelijk parallel te laten lopen aan de ontwikkeling van de onderneming.

Het beloningsbeleid van ICC is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden van ICC en waarbij rekening is gehouden met de langere termijn belangen van ICC, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Het beloningsbeleid van ICC bestaat verder uit een vast beloningsgedeelte en een variabel gedeelte. ICC hanteert voor haar medewerkers marktconforme vaste salarissen. Op basis van al dan niet behaalde persoonlijke doelstellingen kan dit vaste salaris aangevuld worden met een bonus. Daarnaast is er een bonusregeling waaraan een geselecteerd aantal medewerkers mag deelnemen. Afhankelijk van de in totaal behaalde jaaromzet van ICC ontvangen de deelnemers een bonus.