Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

ICC Consultants (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Deze heeft betrekking op de website en alle producten en diensten aangeboden door ICC Consultants.

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.

Deze privacy policy is van toepassing op het merendeel van de ICC Consultants websites. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij er behoefte is aan een enigszins ander privacybeleid. Wanneer dit het geval is zal duidelijk gemaakt worden dat dit privacybeleid verschilt van het algemene privacybeleid van ICC Consultants.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:

ICC Consultants BV
T.a.v. de Directie
[email protected]
030-8201221

Verantwoordelijkheid

ICC Consultants B.V., een in Nederland onder nummer NL006669992B01 geregistreerde vennootschap met statutaire zetel in Utrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij adviseren onze opdrachtgevers over financieringsvraagstukken en het managen van rente- en valutarisico’s in meest ruime zin. Dit privacy statement heeft betrekking op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken om u te kunnen informeren over onze producten en diensten. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen en doelen

  • Toestemming van de betrokken persoon (marketing)
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (klanten en leveranciers)

Op basis van de eerste grondslag voeren wij marketing werkzaamheden uit (waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing, telemarketing, social media marketing, etc.) om onze bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit doen we om op het juiste moment met de juiste informatie de juiste persoon te kunnen informeren.

In ons CRM-systeem staan klanten en prospects, welke mogelijk interessant zijn voor onze dienstverlening, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactgegevens bij om u te kunnen bereiken en interessegebieden om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Onze sector is continu in beweging en daar moeten wij in mee gaan. Daarom werven wij nieuwe klanten, toeleveranciers en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactgegevens en interessegebieden.

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken, waaronder maar niet beperkt tot: telefoon, post, e- mail en LinkedIn. Om dat mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens. Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platforms afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds ICC Consultants advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Een van de doelstellingen van onze website is u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens (waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • door u gestelde vragen of ingediende verzoeken in behandeling te kunnen nemen
  • door u ingediende opdrachten of aanvragen te verwerken
  • uw verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst die u met ons heeft te beheren of anderszins uit te voeren
  • problemen met aan u geleverde goederen of diensten voor te zijn, of deze op te lossen
  • producten of diensten te creëren die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Om onze dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw persoonsgegevens voor direct- marketingdoeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen, pagina’s, whitepapers en infographics het meest gelezen worden en open- en clickrates om te zien of onze nieuwsbrieven en andere e-mails relevant zijn. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken indien u daarvan op de hoogte bent, en indien nodig vragen wij om uw toestemming voordat uw persoonsgegevens voor direct- marketingdoeleinden worden gebruikt.

Bovendien kunt u op de hieronder aangegeven manier contact met ons opnemen indien u op enig moment niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor een of meerdere van bovengenoemde doeleinden. Wij zullen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is stoppen met het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en zullen derhalve stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven indien wij uw gegevens op deze manier buiten de EER brengen.

Daarnaast kan, indien u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, uw informatie buiten de EER worden overgedragen teneinde u deze diensten te kunnen leveren.

Behoudens als vermeld in dit privacy beleid, maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld indien wij hiertoe verplicht zijn wegens een juridische procedure of met het oog op de preventie van fraude of een ander delict), of indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers, klanten en andere personen te beschermen en/of te verdedigen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw informatie voor geen van de hier genoemde doelen gebruiken indien u dit heeft aangegeven bij het versturen van de informatie of op een later moment.

Verzamelen van niet-persoonlijke informatie

Wij mogen niet-persoonlijke informatie, zoals het soort internet browsers dat u gebruikt of de website van waaruit u naar onze website bent gelinkt, automatisch verzamelen. Wij mogen ook gegevens die u naar de site heeft gestuurd samenvoegen.

Uw identiteit kan uit deze informatie niet worden opgemaakt en deze wordt uitsluitend gebruikt om ons te helpen u een goede dienstverlening op deze website te bieden. Van tijd tot tijd mogen wij deze niet-persoonlijke en samengevoegde informatie aan derden leveren voor gebruik in verband met deze website.

Interactie tussen u en ons

Wij zijn geïnteresseerd in uw ideeën en stellen prijs op feedback van onze klanten en bezoekers. Om deze reden hebben wij feedback- en e-mailfaciliteiten ingesteld. Indien deze website op enig moment chatrooms, nieuwsgroepen etc. aanbiedt, dan kunnen wij de persoonsgegevens die u bekend maakt, verzamelen.

Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid. Wij kunnen echter het gebruik door anderen van persoonsgegevens die u via deze website aan hen beschikbaar stelt, niet controleren en wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u aldus verstrekt.

Bijhouden van gegevens

Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op.

Beveliging van uw persoonsgegevens

Omdat wij waarde hechten aan uw persoonsgegevens, zorgen wij voor voldoende beveiliging van uw gegevens. Hiertoe hebben wij technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik van deze gegevens. ICC Consultants verwerkt persoonsgegevens enkel in tools/programma’s die ook GDPR-compliant zijn. Dit geldt voor zowel onze marketing automation tools als voor onze CRM-systemen. Wij zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen wanneer hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Verwijderen van uw persoongegevens

Door de GDPR wet heeft u vanaf 25 mei 2018 het recht op vergeten te worden. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens moeten verwijderen als u dit verzoek indient, mits dit wettelijk ook mogelijk is. Er is namelijk een aantal gegevens wat voor juridische instanties een aantal jaar bewaard moet worden. Dit wordt per geval beoordeeld. Als u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, kunt u dit verzoek indienen via [email protected]. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, gaan wij na of uw gegevens verwijderd mogen worden. Indien dit het geval is zullen wij dit direct doen. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de status van uw verzoek.

Gebruik van persoonsgegevens die verstuurd worden naar andere websites

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan, of u wordt via een link van een andere website naar onze website verwezen. U kunt zich voorstellen dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites.

De content op deze websites valt onder hun gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen en privacy-informatie die wordt geboden met betrekking tot het gebruik van hun website.

Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt gebruikt in dit document als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Cookies helpen uw browser om door een website te navigeren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Indien een server een webbrowser gebruikt om cookies te lezen, kunnen zij een website helpen om een gebruiksvriendelijke dienst te leveren. Om uw privacy te beschermen geeft uw browser een website uitsluitend toegang tot de cookies die deze al aan u heeft gestuurd.

Waar worden cookies voor beruikt?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop u reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen uw ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ook onthouden zij uw voorkeuren zoals taal en regio, die dan uw standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website. Door cookies kunt u ook pagina’s een waardering toekennen en formulieren invullen waarop u commentaar kunt geven.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat u uw browser afsluit. Andere cookies blijven langer op uw computer opgeslagen.

Hoe worden cookies van derden gebruikt? 

Voor sommige functies binnen onze websites gebruiken wij externe aanbieders, bijvoorbeeld wanneer u een pagina bezoekt met video’s die zijn ingebed in of verwijzen naar YouTube. Deze video’s of links (en alle andere content van derden) kunnen cookies van deze derden bevatten. Voor informatie over hun gebruik van cookies, verwijzen wij u naar het beleid van de websites van deze derden.

Voor de uitvoering van marketingactiviteiten schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen “derde ontvangers” maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, een websitehostingpartij en maken gebruik van Google-diensten. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van ICC Consultants.

Bewaartermijnen

Wij maken gebruik van verschillende systemen om onze marktbewerking optimaal te kunnen uitvoeren. Hieronder staat aangegeven hoe lang data bewaard wordt.

Google Analytics: 26 maanden na de laatste activiteit op onze website. Data kan opgeslagen worden buiten de EU, maar Google voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.

CRM: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. Wanneer blijkt dat een persoon uit dienst is en niet langer een relevante functie binnen het betreffende bedrijf bekleedt, wordt dit aangepast in het systeem en na één jaar wordt deze data verwijderd uit ons systeem. Hierna blijft deze data nog één maand beschikbaar in backups, waarna deze volledig verwijderd is. Data staat opgeslagen in de VS op servers van SugarCRM maar SugarCRM voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.

SharpSpring: We bewaren persoonsgegevens ten behoeve van onze marktbewerking. De gegevens in SharpSpring worden gesynchroniseerd met ons CRM systeem. Wanneer blijkt dat een persoon niet langer in dienst is van het betreffende bedrijf, wordt deze persoon afgemeld van verdere communicatie. Deze data wordt na één jaar verwijderd uit het systeem. Sharpspring bewaart persoonsgegevens in backups gedurende zeven dagen. Data kan opgeslagen staan buiten de EU, maar Sharpspring voldoet hiervoor aan het Privacy Shield.

Online Succes en Leadboxer: Deze tools koppelen bedrijfsgegevens aan het IP adres waarmee onze website bezocht wordt.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deze verschillende systemen, verwijzen we graag naar het privacy statement van de betreffende organisatie.

Geautomatisceerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolg plaats.

Hoe kan het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?

Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot uw persoon herleidbaar is. Indien u dit echter wenst, kunt u ervoor kiezen om de cookies geplaatst door ons of websites van derden te weigeren of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover. Let op de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat u de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

U kunt ook op www.allaboutcookies.org kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw mobiele toestel.

Indien u het gebruik van cookies weigert, kunt u nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werkt.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid 

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Hoe u ons kunt bereiken

Indien u contact wilt opnemen met ICC Consultants inzake ons privacybeleid kunt u een email sturen aan: [email protected] of bellen naar 030-8201221.